• time : 09:44
  • Date : Sat Jun 08, 2024
فراخوان عمومی مزایده فروش ترانس های هوایی مازاد
شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش ترانس های هوایی مازاد خود به شماره مزایده 948/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش ترانس های هوایی مازاد خود به شماره مزایده 948/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و اسناد مزایده، از تاریخ 16/03/1403 به وب سایت پتروشیمی پردیس به آدرس WWW.PAUPC.IR مراجعه نموده و مطابق با شرایط تعیین شده در اسناد یاد شده پس از بازدید از اقلام مورد نظر، نسبت به اخذ کد شرکت در مزایده، ارسال قیمت پیشنهادی و ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده اقدام نمایند.

در خصوص مزایده مذکور توجه به موارد ذیل ضروری است:

1- تاریخ بازدید از ترانس های هوایی مازاد ساعت 10 الی 12 قبل از ظهر روزهای سه شنبه مورخ 22/03/1403 و 29/03/1403 می باشد.

2- به بازدیدکنندگان کد شرکت در مزایده ارائه خواهد شد و بدون درج کد مذکور روی پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نخواهد شد.

3- مهلت ارائه پیشنهادات مالی حداکثر تا ساعت 16:00 روز یک شنبه مورخ 03/04/1403 می باشد.

4- آدرس: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، مجتمع پتروشیمی پردیس. متقاضیان می توانند درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8-07737323305 داخلی 2028 تماس حاصل نمایند.

دانلود اسناد مناقصه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0