در اجرای ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشاری اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03 و اصلاحیه های 1388/04/06، 1389/06/27، 1396/04/28 و 1396/09/14 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه سال 1402 به شرح زیر تقدیم می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت، متمم و مکمل صورت های مالی است. هدف بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت واحدهای تجاری می باشد و ارائه آن همراه با صورت های مالی منجر به تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان درباره تامین منابع برای واحدهای تجاری می شود.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0