هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره پتروشیمی پردیس، نمایندگانی از سهامداران عمده شرکت هستند.

ادامه

 


گزارش پایداری

ما با مدیریت تأثیرات خود بر آب و هوا، مدیریت پسماند و تأثیرات بر خاک، حفاظت از محیط زیست را اصلی ترین راهبرد خود می دانیم.

ادامه


کمیته های تخصصی

اعضای کمیته های تخصصی پتروشیمی پردیس براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی انتخاب شده اند.

ادامه

 


مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی، تعهد مستمر ما در قبال اجتماع پیرامونی است و این فعالیت ها را بخش مهمی از فرآیند کسب و کار خود می دانیم.

ادامه


جایگاه شرکت

به مرور كلي جايگاه شركت در صنعت و منطقه و جهان و وضعيت رقابتي آن در سال مالی 1402 پرداخته ایم.

ادامه

 


فعالیت ها

ما با ثبت رکوردهای متعدد، از ابتدای فعالیت خود در سال 1386 به موفقیت های چشمگیری در حوزه تولید، صادرات و ارزآوری دست یافته ایم.

ادامه


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0